lunes, 31 de marzo de 2008

LA CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA

1. IMPORTÀNCIA DEL PROBLEMA

Els rius, llacs i mars recullen les escombraries produïdes per l’activitat humana.
El cicle natural de l’aigua té una gran capacitat de purificació però aquesta qualitat fa que sigui el abocador habitual on llancem els residus fabricats.Moltes aigües estan contaminades fins al punt de fer-les perilloses per a la salut humana i nocives per a la vida

2. CAUSES I FONTS

La contaminació de l’aigua pot venir de fonts naturals o d’activitats humanes.

2.1. Fonts naturals

El mercuri que es troba naturalment en l’escorça terrestre de la Terra i en els oceans contamina la biosfera molt més que el procedent de l’activitat humana. Una cosa similar passa amb els hidrocarburs i amb molts altres productes. Normalment les fonts de contaminació natural són disperses i no provoquen concentracions altes de pol·lució, excepte en alguns llocs molt concrets.
La contaminació d’origen humà, en canvi, es concentra en zones molt concretes i és molt més perillosa que la natura.

2.2. Fonts d’origen humà

Origen urbà:

· És el resultat de l’ús de l’aigua en
habitatges, activitats comercials i de serveis,
genera les aigües residuals domèstiques. Contenen
sobretot contaminants orgànics (orina, restes
de menjar...) i també poden contenir
microorganismes patògens procedents de persones
malaltes i d’altres éssers vius. També contenen
productes de neteja, olis i restes de pintures.
Origen agrícola i ramader:

· És deriva de l’ús de plaguicides, pesticides,
biocides, fertilitzants i adobs, que són
arrossegats per l’aigua de rec, portant sals
de nitrogen, fòsfor, sofre... que poden arribar
al sòl i contaminar les aigües subterrànies.

· En la ramaderia, la contaminació procedeix
de les restes orgàniques que cauen al sòl i
d’abocaments amb aigües carregades de matèria
orgànica. Les indústries agroalimentàries també
introdueixen en l’aigua una elevada càrrega de
matèria orgànica.

Origen industrial:

· Produeix l’impacta més important degut
a la varietat de matèries i fonts d’energia
que aporten a l’aigua (matèria orgànica,
metalls pesants, olis, ...) Entre les indústries
més contaminants es troben les petroquímiques,
energètiques, papereres, siderúrgiques, tèxtils,
etc. Les aigües residuals d’origen industrial
poden contenir productes que no es
descomponen (plàstics, llaunes ...) o substàncies tòxiques.

Origen per accident:


· És el resultat de les substàncies tòxiques derramades pels vaixells que per accident les han desprès al mar. Els que més contaminen són els accidents dels vaixells petrolífers que creen marees negres. Perjudica molt la vida dels peixos que hi viuen.
Origen biològic:


· Consisteix en la presència de virus i bacteris a les aigües, provinents dels residus intestinals d’animals i de éssers humans, animals en descomposició, etc

3. SUBSTÀNCIES CONTAMINANTS

Una possibilitat molt usual es la d’ agrupar les substàncies en 8 grups:

3.1 Microorganismes patògens.

Són els diferents tipus de bacteris, virus,
protozous i altres organismes que trans-
meten malalties com el còlera, tifus, gas-
troenteritis diverses, hepatitis, etc. En
els països en vies de desenvolupament
les malalties produïdes per aquests pa-
tògens són un dels motius més impor-
tants de mort prematura, sobretot de
nens. Normalment aquests microbis arriben a l'aigua en la femta i altres
restes orgàniques que produeixen les persones infectades. Per això, un
bon índex per a amidar la salubritat de les aigües, pel que fa a aquests
microorganismes, és el nombre de bacteris coliformes presents en
l'aigua.3.2 Desfets orgànics

Són el conjunt de residus orgànics produïts pels éssers humans, bestiar, etc. Inclouen femta i altres materials que poden ser descomposts per bacteris aeròbics, és a dir en processos amb consum d'oxigen. Quan aquest tipus de deixalles es troben a l'excés, la proliferació de bacteris esgota l'oxigen, i ja no poden viure en aquestes aigües peixos i altres éssers vius que necessiten oxigen. Bons índexs per a amidar la contaminació per deixalles orgàniques són la quantitat d'oxigen dissolt, OD, en aigua, o la DBO (Demanda Biològica d'Oxigen).
3.3 Nutrients vegetals inorgànics

Els nitrats i fosfats són substàncies
solubles en aigua que les plantes
necessiten per al seu
desenvolupament, però si es
troben en quantitat excessiva
indueixen el creixement
desmesurat d'algues i altres
organismes provocant la
eutrofització de les aigües. Quan
aquestes algues i altres vegetals
moren, al ser descomposts pels
microorganismes, s'esgota
l'oxigen ies fa impossible la vida
d'altres éssers vius. El resultat ésun aigua pudent i inutilitzable.

3.4 Compostos orgànic


Moltes molècules orgàniques com petroli, gasolina, plàstics,
plaguicides, dissolvents, detergents, etc. acaben en l'aigua i romanen,
en alguns casos, llargs períodes de temps, perquè, al ser productes
fabricats per l'home, tenen estructures moleculars complexes difícils
de degradar pels microorganismes.3.5 Sediments i materials orgànics

Moltes partícules arrencades del sòl i arrossegades a les aigües,
juntament amb altres materials que hi ha en suspensió en les aigües,
són, en termes de massa total, la major font de contaminació de
l'aigua. La turbidesa que provoquen en l'aigua dificulta la vida d'alguns
organismes, i els sediments que es van acumulant destrueixen llocs
d'alimentació o fresi dels peixos, emplenen llacs o pantans i
obstrueixen canals, ries i ports.

3.6 Substàncies radioactives

Els isòtops radioactius solubles poden estar presents en l'aigua i, de
vegades, es poden anar acumulant als llarg de les cadenes tròfiques,
arribant a concentracions considerablement més altes en alguns teixits vius que les quals tenien en l'aigua
3.7 Substàncies químiques inorgàniques

En aquest grup estan inclosos àcids, sals i metalls tòxics com el
mercuri i el plom. Si estan en quantitats altes poden causar greus
danys als éssers vius, disminuir els rendiments agrícoles i corroir els
equips que s'usen per a treballar amb l'aigua.

3.8 Contaminació tèrmica


L'aigua calenta, alliberada per centrals d'energia o processos industrials
eleva, en ocasions, la temperatura de rius o embassaments amb el que
disminueix la seva capacitat de contenir oxigen i afecta a la vida dels
organismes.4. CONTAMINACIÓ D’AIGÜES SUBTERRÀNIES


· Són una de les principals fonts de
subministrament per a ús domèstic
i pel reg en moltes parts d'Espanya i
del món. La major part d'aigua que
s'utilitza prové de les aigües subterrànies.

· Les aigües subterrànies solen ser més
difícils de contaminar que les superficials,
però quan aquesta contaminació es
produeix, és més difícil d'eliminar. Succeeix
això perquè les aigües del subsòl tenen un
ritme de renovació molt lent.

· La contaminació d’aquestes aigües pot
produir-se a causa de la migració de
contaminants de la zona no saturada
d’aigua fins a la zona saturada (aqüífer).


5. CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES SUPERFICIALS


· Les aigües superficials es contaminen
amb residus urbans, industrials i agrícoles
(pesticides, fertilitzants, olis...)


· Aquesta contaminació pot produir-se a causa de:
- La descàrrega d’ aqüífers contaminats en les aigües
superficials.
- L’aportació a les aigües superficials, aigües
d’escorrentia que procedeixen d’emplaçaments
contaminats.

3 comentarios:

giada sciandra dijo...

Este artículo me ha parecido bastante bien ya que soy una niña de 12 años buscando información para un trabajo de naturales.
Mi opnión es que se podria mejorar, poniendo palabras más fáciles por si alguien de mi edad entra en este blog y no entiende el vocabulario este, tan preciso. Definitivamente está muy bién hecho.

Jordu dijo...

Igual que a Giada,me parece un vocabulario extenso dado que un niñ@ de mi edad,al igual que ella 12,le costaría entender pero me ha ayudado para el trabajo de Naturales...Espero que Giada saque buena nota:')

Jordu dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.